De største næringene

De fire største næringene i Norge i rekkefølge er Olje og Gass, Varehandel, Helse og Omsorg. I motsetning til andre land, ser Norge en stor inntekt fra Helse og Omsorg. Noe som har sammenheng med skattesystemet, og hvordan kapitaler sirkulerer rundt i Helse og Omsorgs kvartalene. Olje og Gass er den største næringen, men har i de siste årene ikke sett stor økningen av profitter. Den mest økende næringen i Norge kan sies å være IT og Medier. Det er et nytt område, men med Norges sterke IT kompetanse vil dette bli en stor næringskilde.

Eksport og Import

I slutten av 2018 ble det målt en fullverdi på 243 milliarder kroner i profitt fra Eksport og Import industrien. Med en endring fra fjoråret på 87 milliarder kroner. Handelsbalansen er verdien av eksport varer, minus verdien importerte varer har. Så lenge Norge eksporterer for mer enn vi importerer, vil handelsbalansen være positiv. Tre år tilbake i 2016 var handelsbalansen nede på knappe 90 milliarder. På tre år har Norge sett en ekstrem stor vekt innenfor Eksport og Import sektoren. Med en klar balanse-økning framover. Det menes at i 2019, vil års økningen dobles sammenlignet med 2018.

Viktigste Importvarer

De største importvarene var i 2018: Biler, lastebiler, industrielle maskiner, mobiltelefoner, metallavfall samt klær og tilbehør. Her i Norge, drives det med stor import fra mange land i Asia hvor produksjonen er billigere og med færre regler. Etterspørsel fra utenlandske markeder er mye viktigere for næringslivet og norsk sysselsetting, enn for inntrykket av å se på eksportørene, ifølge en nordisk rapport. Spesielt i små og mellomstore bedrifter er dette veldig tydelig når vi sammenligner markedet nå, med hvordan det var for noen år tilbake – da vi så en stor økning i eksporten.

Stort fall i petroleumsinntekt

Statens petroleumsinntekter var stort sett høyere på 2000-tallet, men det store fallet de to siste årene har ført dem helt tilbake til nivået mellom midten av 1980-tallet og 2000. Finansdepartementet anslår at petroleumsinntektene vil øke igjen i 2019 Inntektene er estimert til 179 milliarder, tilsvarende 5,4 % av BNP. Men i tidligere år tilsvarte den årlige petroleumsinntekten mer enn 12 % av bruttonasjonalproduktet (BNP). Prisen har falt i stor grad, men produksjonen har vært like stor og har ikke sett noen form for endring de siste ti årene som har gått.

Økende Fiskeeksport

Havbruksnæringen begynte på begynnelsen av 1970-tallet som en ernæring for kyst bestandene. I dag produserer Norge over halvparten av all atlantisk oppdrettslaks i verden, og vi eksporterer laks for rundt 61,2 milliarder kroner hvert år. Dette utgjør 16 % av den totale verdien av all norsk fastlandseksport. De ti største selskapene i Norge produserer nå nesten 70 % av all oppdrettsfisk som selges. Verdensproduksjonen av atlantisk laks i 2014 var 2,33 millioner tonn. Av dette utgjorde Norge over halvparten med 1,26 millioner tonn laks som ble eksportert. Nummer to på listen var Chile.

Utslipp fra Næringslivet

Foreløpige tall viser at 0,4 % flere klimagasser ble avgitt i 2018 enn året før. Økningen skyldes mindre andel biodrivstoff. Utslipp av klimagasser i Norge utgjorde nesten 53 millioner tonn CO2 i 2018, noe som betyr at de ble utsatt for rundt 200 000 tonn CO2 mer enn i 2017. Store deler av utslippene er fra industri og næringsliv, men nye data viser at Norge er langt nede på listen i henhold til utslipp. Det er mange næringskjeder som ser etter nye løsninger på å skape profitt, men som samtidig gjøre det på en naturvennlig måte.