Finanstilsynet

Finanstilsynet i Norge er en statlig etat som har som sin oppgave å føre tilsyn med markeder og foretak. Tilsynet hører til under Finansdepartementet, og formålet med Finanstilsynet er å sikre at markedene fungerer som de skal og har den nødvendige finansielle stabilitet. Forvaltningsorganet ble etablert i 1986, og er lokalisert sentralt i Oslo.

Finanstilsynet består av fire ulike avdelinger, som alle ledes av hver sin direktør. Disse er avdelingen for markedstilsyn, avdelingen for digitalisering og analyse, avdelingen for bank- og forsikringstilsyn og administrasjonsavdelingen, som tar seg av informasjonsflyt, HR og økonomi. Tilsynets ulike avdelinger holder dermed oppsyn med en rekke ulike foretak som banker, eiendomsmeglere, forsikringsselskaper, verdipapirforetak med flere.

Forbrukerinformasjon

Men hvilken nytte har vanlige forbrukere av Finanstilsynet? Finanstilsynsloven pålegger Finanstilsynet å sørge for at alle foretak det fører tilsyn med skal ivareta forbrukernes rettigheter og interesser. En del av dette arbeidet går ut på å sikre at du som forbruker får god og riktig informasjon, og ikke blir utsatt for feil eller villedende rådgivning på finansmarkedet.

For kundene er det også vesentlig at banken eller forsikringsselskapet har solid økonomi, og har penger til å gjøre opp for seg. En viktig del av Finanstilsynets oppgaver er derfor å sørge for at norske markeder har en robust infrastruktur. Tilsynet skal også holde et øye med atferd og forretningsvirksomhet hos foretakene og institusjonene.

Regelverk

En del av tilsynets virksomhet er å ha oversikt over alle lover, rundskriv, veiledninger og anbefalinger som gjelder for aktører innenfor de forskjellige markedene. En bank vil for eksempel være bundet av reglene i finansforetaksloven, betalingssystemloven og verdipapirfondloven, bare for å nevne noen. Finanstilsynet skal til enhver tid sitte på informasjon om det gjeldende regelverket innenfor de ulike fagområdene.

Som forbruker er det viktig å kjenne til hvilke regler som gjelder for ulike sikring- og garantiordninger, da disse er ment å sørge for at forbrukernes rettigheter ivaretas. Bankenes sikringsfond garanterer for eksempel at du som privatperson er sikret å få utbetalt et beløp på inntil to millioner kroner hvis banken skulle gå konkurs.

Tilsyn

Finanstilsynet fører altså tilsyn med de ulike virksomhetene for å sikre at foretakene overholder lover og regler, men hvordan foregår dette i praksis? Finanstilsynet kan kreve å få innsyn i dokumenter som angår virksomheten, og tilsynet kan overvåke både markeder og enkeltforetak innenfor en bestemt bransje. Tilsynet foretar dessuten kvartalsvis og årlige risikoanalyser i markedene.

Tilsyn med betalingsløsninger og foretakenes IT-bruk er også områder som ligger inn under Finanstilsynets virksomhet. Alle betalingssystemer som benyttes i Norge skal være trygge og effektive å bruke. European Banking Authority har dessuten kommet med retningslinjer for hvordan sikkerheten skal ivaretas når det gjelder betalinger på internett, og Finanstilsynet skal følge opp at dette regelverket overholdes.

Hvitvasking

Også når det gjelder forebygging av hvitvasking har Finanstilsynet viktige oppgaver, da et økonomisk utbytte fra straffbare handlinger ofte benyttes til å finansiere terrorhandlinger eller andre straffbare forhold. Det er viktig å bekjempe hvitvasking for å unngå organisert kriminalitet. Her spiller Finanstilsynet en viktig rolle i forebyggingsarbeidet, ved å avdekke eventuelle transaksjoner som kommer av kriminelle handlinger.

Konsesjoner

Finanstilsynet har også mange oppgaver som bærer mer preg av rutine, som å gi tillatelser og konsesjoner for å drive visse typer virksomhet. Skal du drive eiendomsmegling, bank eller betalingsforetak er det for eksempel visse krav om konsesjon (tillatelse). Finanstilsynet kan gi mer informasjon om hvilke krav som gjelder, og hvordan søknadsprosess og autorisasjon foregår.