Hva er egentlig et oljefelt?

Ifølge Wikipedia er et oljefelt et område på land eller hav der det finnes en eller flere forekomster av olje i bergene under. For at det skal være et oljefelt, må det også være økonomisk og teknisk bærekraftig. Oljedirektoratet definerer oljefelt som et funn av olje som innehaver beslutter å bygge ut og myndighetene har gitt sin tillatelse.

Det mest kjente oljefeltet i Norge ligger i Nordsjøen. Her ble det første oppdaget den 23. desember 1969, og dette fikk navnet Ekofisk. Det ble satt i produksjon i 1971. Dette var starten på det norske oljeeventyret. Ekofisk regnes fremdeles den dag i dag som det største oljefeltet funnet til havs noen gang.

Hva vil teknisk bærekraftig si?

Områder som har olje i grunnen kan som tidligere fortalt være på land og i havet. Det kan være svært teknisk krevende å hente ut oljen. Det må gjøres vurderinger av grunnen oljen ligger i. Det må gjøres vurderinger med tanke på personell og utstyr og ikke minst om det skal være plattform, eller automatiske installasjoner på havbunnen.

På 70-tallet var det dypvannsdykkere som gjorde jobben på havbunnen. Dykke operasjonene ble forbundet med svært høy risiko og svært farlige. På dyp over 180 meter var dykkene særdeles farlig. Å i 1990 ble slike dykk ulovlig i Norge. ROV teknologien ble veldig bra utover 90-tallet. ROV står for Remotely operated vehicle. Disse robotene overtok dykkerens jobb.

Hva vil økonomisk Bærekraft si?

Teknisk og økonomisk bærekraft henger sammen. Det aller meste lar seg gjøre i dag teknisk, men økonomien må også tas med i beregningen. Er det så dyrt å gjøre den tekniske delen at det ikke vil lønne seg økonomisk. Er det nok olje for at den tekniske utgiften kan forsvares? Dette sitter det utallige kloke økonomihoder og regner på.

Økonomisk er det som nevnt viktig at det dekker utgiftene med selve boringen. Samtidig så er det viktig at det kommer et økonomisk overskudd av det. Oljeboring er svært inngripende i naturen og skjer det en ulykke, må det være nok penger til at oljeselskapet har overskudd til å rydde opp i skadene de har påført naturen.

Andre krav til et oljefelt

For å få lov til å bore på norsk sokkel, må oljeselskapet ha godkjenning fra staten. Selskapet må søke til oljedepartementet for å få konsesjon til å bore ut feltet. Selskapet vil gjerne først gjøre en undersøkelse borring som de må søke om først. En slik konsesjon gis for ett år av gangen av olje departementet.

At oljeselskapene må søke til staten har sitt opphav fra Gerhardsen regjeringen som i 1963 hevdet suverenitet over norsk sokkel. De lagde en ny lov som sa at staten var grunneier og bare regjeringen kunne gi tillatelser til å borre på norsk sokkel. I 1965 ble første konsesjonsrunde gjennomført – det ble funnet olje bare år etterpå.

Burde kriteriene for oljefelt utvides.

I dag er det masse snakk om klimautfordringene. I forbindelse med Lofoten utbyggingen, har det vært en stor samfunnsdebatt rundt oljeutvinning. Mange mener at oljeutvinning av nye felter ikke lenger er bærekraftig. Burde vi legge til et grønt kriteria, til det som i dag defineres som oljefelt? I så fall vil begrepet oljefelt forandres fra slik vi kjenner det.

Oljefelt

Vi har sett på kriteriene for hva som definerer et oljefelt. Det må være teknisk og økonomisk bærekraftig og selskapet må ha godkjenning for å få lov til å bore. Når alle disse kriteriene er oppfylt så har vi det vi kaller et oljefelt. Neste gang du hører noen si ordet oljefelt, vet du hva som inngår i det begrepet.