Oljefondet – verdens største, statlige pensjonsfond

Målet med oljefondet var og er å sikre og forvalte inntektene fra oljen i Nordsjøen for fremtidens generasjoner innbyggere i Norge. Fondet er det største, statlige pensjonsfondet i verden, og investerer pengene Norge tjener fra oljen utelukkende i utlandet. Overskuddet fra investeringene reinvesteres på nytt. Tanken bak denne investeringsstrategien er å gjøre fondet uavhengig av oljeinntekter på sikt.

Første innskudd i oljefondet skjedde i 1996. Oljefondet har hatt god avkastning hvert år siden 1996. Bare første kvartal 2019 hadde fondet steget 9,1%. Det virker kanskje ikke så mye, men det tilsvarer 738 milliarder norske kroner. Inne på https://www.nbim.no/no/ kan du se på hvordan Oljefondet stiger og synker i verdi for hvert sekund.

Hva er oljefondet?

Et fond er kapital som er satt til side til et fremtidig formål. Oljefondet er overskuddet fra pengene Norge har tjent på olje og gass, satt inn i en rekke investeringer internasjonalt. Fondet eier en liten andel av selskaper, samt eiendom over hele verden. Målet med Statens Pensjonsfond utland (Oljefondet) er å spre risiko og maksimere avkastningen.

Oljefondet forvaltes som et indeksfond. Indeksfond er fond hvor investeringene skjer i et helt marked. Dette skjer ved at du eier en andel i alle selskapene i et marked. Fordelen med dette er at du er mindre utsatt mot enkelte selskapers svingninger og resultater, og heller følger markedet. Oljefondet eier en liten andel av nesten alle verdens større selskaper.

Oljefondets formål

Oljefondet ble opprettet for å sikre at inntektene fra norsk olje- og gassnæring brukes på en ansvarlig måte med et langsiktig perspektiv. Det skal sikre Norge mot økonomiske kriser, forebygge inflasjon og trygge framtidens pensjonsutbetalinger. Fondet bidrar også til å dekke dagens drift av Norge ved at 4 % av fondets inntekter hvert år kjøres inn i statsbudsjettet.

En gang vil Norge slutte å tjene penger på olje- og gasseksport. Fondet skal gjøre at velferdsstaten skal bestå etter dette. Fremtidige generasjoner skal også nyte fordelene av oljeinntektene fra norsk sokkel. Det hadde vært urettferdig om all oljen ble pumpet opp, og alle pengene ble brukt opp idag og at fremtidige generasjoner satt igjen uten noen ting.

Hvor investerer Oljefondet pengene våre?

I skrivende stund er Oljefondet verdt over 9 000 milliarder kroner. Mesteparten stammer fra skatter og avgifter alle olje- og gasselskaper må betale til den norske stat for å få utvinne og selge ressursene fra havbunnen. Men stadig mer av Oljefondets overskudd kommer fra investeringer i over 70 land og 9 000 av de største selskapene i verden.

I gjennomsnitt eier det norske Oljefondet nå 1,4 % av alle børsnoterte selskaper i hele verden. Når alle disse selskapene betaler utbytte til sine aksjonærer, går disse pengene rett inn i pensjonsfondet vårt. I tillegg låner fondet ut penger til andre lands myndigheter og store selskaper og mottar renter for dette. Et tredje satsingsområde er dyre og verdifulle eiendomsinvesteringer.

Hvilke fordeler har DU av Oljefondet?

Oljefondet sender årlig 4 % av fortjenesten sin til Stortinget for å være med å finansiere Statsbudsjettet. Dette gir mindre press på å betale skatter og avgifter for innbyggere og næringsliv i Norge. Vi blir stadig flere eldre pensjonister, og færre og færre skattebetalere. Våre fremtidige gamle vil derfor trenge bidrag fra Oljefondet om vi vil beholde gode pensjonsordninger.

Uten Oljefond, ingen pensjon?

Ved fornuftig forvaltning vil Oljefondet alltid ha penger. Mange andre lands statlige pensjonsfond melder at de går tomme for penger i løpet av de neste tiårene. Dette bør ikke kunne skje i Norge. Kanskje det blir fremtidige utbetalinger fra fondet til hele Norges befolkning som i Alaska? Der mottar alle voksne noen titusen kroner i året fra sitt eget oljefond.